DT News - Israel - פרמטרים דנטליים אינם מנבאים חומרת דום נשימה חסימתי בשינה ואת תוצאות טיפול בקידום הלסת התחתונה

Search Dental Tribune

פרמטרים דנטליים אינם מנבאים חומרת דום נשימה חסימתי בשינה ואת תוצאות טיפול בקידום הלסת התחתונה

Dental Tribune Israel

Dental Tribune Israel

ב' 20 פברואר 2023

לשמור

מחקר שנערך לאחרונה בדק האם פרמטרים דנטליים מנבאים חומרת דום נשימה חסימתי בשינה ואת תוצאות הטיפול בקידום הלסת התחתונה.

מחקר שנערך לאחרונה בדק האם פרמטרים דנטליים מנבאים חומרת דום נשימה חסימתי בשינה ואת תוצאות הטיפול בקידום הלסת התחתונה.

התקני קידום הלסת הלסתיים  הם מכשירים דרך הפה הנפוצים בטיפול בדום נשימה חסימתי בשינה. חומרת התופעה כמו גם גורמים נוספים כמו BMI , והיקף צוואר, מתואמים עם הצלחת הטיפול בהתקני קידום הלסת. עד כה, ערך הניבוי של פרמטרים דנטליים, כגון פרופיל שיניים, סיווג טוחנת, הזרקת יתר, נשיכת יתר (אוברבייט), רטרוזיה מקסימלית, ופרוטרוזיה מקסימלית, לא נחקר במלואו.

חוקרים בדקו האם פרמטרים דנטליים משפיעים על חומרת הדום הנשימתי בשינה ועל תוצאות הטיפול בהתקן קידום הלסת התחתונה, ולכן יכולים להיות מועילים במתן פנוטיפ לסובלים מדום נשימתי בשינה.

נאספו פרמטרים דנטליים לאחר שלושה חודשי טיפול. נותחו הבדלים בין קבוצות עם דום נשימתי חסימתי בשינה ועם קבוצות הטיפול.

הקשר בין פרמטרים דנטליים לחומרת הדום הנשימתי נותח ב 143 מטופלים. נשיכת יתר (אוברבייט) ורטרוזיה מקסימלית כמו גם פרמטרים דנטלים אחרים לא היו שונים באופן משמעותי בין דרגות החומרה השונות של הדום הנשימתי וכן עם הטיפול באמצעות ההתקן.

מסקנת החוקרים היתה כי לא נמצא מתאם בין פרמטרים דנטליים על חומרת הדום הנשימתי. לכן, בדיקת מטופלים עם דום נשימתי לטיפול בהתקן קידום הלסת בהתבסס על פרמטרים דנטליים אינה אפשרית כיום.

To post a reply please login or register
advertisement
advertisement