Dental Tribune E-Paper - Ce Magazines

Search Dental Tribune

CE Magazines

מהדורות נייר אלקטרוני הן עותקים דיגיטליים מדויקים של הפרסומים המודפסים של DTI. הקוראים יכולים לחפש ולנווט בנייר האלקטרוני, כמו גם להוריד ולהדפיס דפים לקריאה במצב לא מקוון. על מנת לקדם הפצה רחבה לקהל הקוראים הבינלאומי שלנו, הגישה לרוב המסמכים האלקטרוניים היא בחינם.

advertisement
advertisement