החזון האירופאי לגבי הזדמנויות ואתגרים ברפואת השיניים

Search Dental Tribune

החזון האירופאי לגבי הזדמנויות ואתגרים ברפואת השיניים

E-Newsletter

The latest news in dentistry free of charge.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Dental Tribune International

By Dental Tribune International

ש' 30 מרץ 2019

save

נכתב על ידי דר. מרקו לאנדי, נשיא המועצה האירופית לרפואת שיניים עבור דנטל טריביון במהלך התערוכה הדנטלית בקלן, מרץ 2019

המועצה האירופית לרפואת שיניים הביעה דאגה עמוקה באשר ללחצים בהם נתונים הן המקצוע החופשי, רפואת השיניים, והן המטופלים. רשתות של מרפאות דנטליות המונעות משיקולים כלכליים בלבד עלולות לגרום לטיפול לא ראוי. בעוד שפרסומות על ידי רופאים נתונות לרגולציה הדוקה, מרפאות הרשתות יכולות לנקוט במדיניות כלכלית אגרסיבית. לפיכך, למחוקקים בכל מדינה ישנה אחריות לשים את המטופלים בראש סדר העדיפויות ולהבטיח שיקבלו את טיפול השיניים המיטבי

המועצה האירופית לרפואת שיניים הינה ארגון ללא מטרות רווח המייצג יותר מ 340,000 רופאי שיניים ברחבי אירופה. מטרותיו כוללות קידום סטנדרטים גבוהים של רפואת הפה והשיניים, שמירת בטיחות הרפואה הציבורית וקידום האינטרסים של המקצוע באיחוד האירופי. המועצה פעלה ללא ליאות במשך השנים לשיפור החקיקה ולקידום נושאים כגון מגוון רחב של הכשרות מקצועיות, בטיחות המטופל, תכנון כח אדם דנטלי, חיידקים עמידים, חומרים דנטליים, טכנולוגיות רפואיים כולל שימוש ברפואה מרחוק באמצעות המדיה האלקטרונית

הקהילייה המקצועית הדנטלית והשירותים הדנטליים מתפתחים ללא הרף. טכנולוגיות חדשות, חומרים ואמצעים חדשים יוצרים הזדמנויות ואתגרים חדשים. רופאי שיניים היום חייבים להיות יותר בקיאים באמצעים הדיגיטליים, למלא אחר הוראות רגולציה קפדנית, ולעבוד בתוך מסגרת נוקשה של תקציבי בריאות, והם גם נחשפים ליותר מחקר, מכשור מתקדם וחומרים משופרים

למרות כל ההתפתחויות, העקרונות המנחים של המועצה האירופית לרפואת שיניים נשארו כשהיו: טיפול שיניים איכותי צריך להיות בר השגה לאזרחים, הטיפול צריך להינתן על ידי רופאי שיניים מלומדים ומיומנים היכולים להשתמש בטכנולוגיות המתקדמות והמתאימות והמוכחות מדעית. לפיכך המועצה שואפת להבטיח שהמקצוע ימשיך להיות נתון לרגולציה מתאימה, וכן שהצוותים הדנטליים יוכלו לעמוד בפני אתגרים חדשים, ולתת למטופלים את הטיפול המיטבי האפשרי

יש להדגיש כי רופאי שיניים נותנים שירות רפואי ייחודי. מתן טיפול רפואי אינו כסחורה מתחום הכלכלה המצריך לוגיקה של מקצועות נתוני רגולציה אחרים כגון שרברבים, מדריכי סקי או מתרגמים. לרוע המזל רגולטורים לא מבדילים ומנסים לאמץ אידיאולוגיה תחרותית של שוק חופשי ברפואת שיניים, עקב לחצי תקציב או מטעמים פוליטיים

לאור כל אלה, המועצה האירופית לרפואת שיניים הביעה דאגה לנוכח ההתפתחויות בנוגע לרפואת שיניים תאגידית באירופה. ארגונים המנוהלים על ידי חברות השקעה מקימים מרפאות במספר מקומות, באותה מדינה או במספר מדינות, ומונעים מרצון להחזיר את ההשקעה במהירות ולא ממתן טיפול דנטלי טוב וראוי למטופלים. לעיתים קרובות ארגונים אלה מנוהלים על ידי מנהל אשר אינו רופא שיניים, ורופאי השיניים בהם הם רק מועסקים. המועצה מודאגת מכך שאינטרסים מסחריים שהם בבסיס המודל העסקי של ארגונים כאלה עלולים להשפיע על בטיחות המטופלים בהיבטים שונים כגון טיפול גרוע או תנאי העסקה לא מתאימים לצוותים הרפואיים. אירועים שקרו בספרד ובצרפת הראו דוגמאות להתעלמות רשתות דנטליות מבטיחות מטופלים. מטופלים הושארו ללא טיפול הולם, ובמקרים מסוימים גם ניזוקו. כדי להפנות את תשומת הלב להתפתחויות מדאיגות אלו, אימצה המועצה האירופית לרפואת שיניים החלטה בדבר רפואת שיניים תאגידית באירופה בנובמבר 2018

פרסום שירותים דנטליים הוא נושא נוסף שנדון באירופה. בית הדין האירופי לצדק הוציא הוראה מקדמית במאי 2017 האומרת שאין אמנם איסור גורף על פרסומת, אך הגנת הרפואה היא מטרה המצדיקה הגבלות פרסום. בית הדין קבע כי קידום טיפול שלא לצורך, הטעית מטופלים, פגיעה בתדמית המקצוע ועיוות היחסים בין רופא השיניים למטופל חותרים תחת הגנת הרפואה ותחת כבוד המקצוע. בעוד שרופאי שיניים מחויבים לפעול על פי חקיקה במדינות השונות, רגולציה על פרסום ופרסומות היא מוגבלת. קיימות דוגמאות אנקדוטליות לכך שרשתות דנטליות מנסות לגייס מטופלים באמצעות פרסום אגרסיבי הממוקד במחירים ואפשרויות תשלום. חובה על המחוקקים בכל מדינה לשים לכך קץ ולהבטיח שמטופלים לא יוטעו ושיקבלו את הטיפול הדנטלי לו הם ראויים

המועצה האירופית לרפואת שיניים גאה לייצג 340,000 רופאי שיניים ברחבי אירופה. אנו עומדים הכן לאחוז בהזדמנויות ובאתגרים שההווה והעתיד צופנים באשר לבריאות הפה והשיניים

advertisement
advertisement