DT News - Israel - הצדדים לאמנת מינמטה מחזקים עוד יותר את גישת הפחתת השימוש באמלגם דנטלי

Search Dental Tribune

הצדדים לאמנת מינמטה מחזקים עוד יותר את גישת הפחתת השימוש באמלגם דנטלי

ג' 3 מאי 2022

לשמור

בכנס שהתקיים בבאלי (אינדונזיה) בין ה 21- ל 25- במרץ 2022 , עמדו לדיון שתי הצעות לתיקון סעיף זה. הצעת האיחוד האירופי נועדה להסדיר עוד יותר את גישת הפחתת השימוש על ידי הוספת שורה של הגבלות על השימוש באמלגם שיניים עד 2024.

הפדרציה העולמית לרפואת שיניים (FDI) הייתה מודאגת במיוחד מהצעת הפסקת שימוש ממדינות אפריקה, שכן היא התמקדה באיסור על שימוש באמלגם ללא פעולות מניעה, ומחקר על חלופות ללא כספית לשחזור שיניים ופסולת. הצעה כזו, אם תתקבל, תפגע מאוד בבריאות הציבור ובמיוחד במאמצים סביב מניעת עששת. זה גם יביא רק להרחבת אי השוויון הקיים בבריאות הפה.

לקראת הכנס FDI גייס את רשת איגודי השיניים הלאומיים שלו כדי להעלות את המודעות לדאגה לבריאות הציבור בקרב משרדי הבריאות והסביבה.

מנגנונים שונים הדרושים כדי להאיץ בהצלחה את הפחתת השלב של השימוש באמלגם שיניים נדונו באירוע באופן מקיף וכוללני. הדיונים כללו התקדמות מחקרית לגבי חלופות נטולות כספית, ואלמנטים אחרים שיש לקחת בחשבון, כגון חשיבות הפעולה וההשקעה במניעה ובשיטות עבודה סביבתיות מומלצות, אפילו בתרחיש של הפסקה.

ו- IADR הגישו הצהרה משותפת, המהדהדת את החששות הבסיסיים של קהילת בריאות הפה. אם החלטה גלובלית גורפת תיקבע בטרם יינתן לצדדים ליישם אסטרטגיות הפחתת שלב המותאמות להקשרים הלאומיים שלהם, אפשרויות הטיפול האיכותי בעששת שיניים יושפעו לרעה וכן אי שוויון בבריאות הפה יאיים להתרחב.

בסופו של דבר הוסכם על הנוסח הבא: "בנוסף, על הצדדים: (א) לא לאפשר, על ידי נקיטת אמצעים לפי העניין, שימוש בכספית בתפזורת על ידי רופאי שיניים; (ב) לא לאפשר, על ידי נקיטת אמצעים לפי הצורך, להמליץ על שימוש באמלגם שיניים לטיפול שיניים בשיניים חלביות, של חולים מתחת לגיל 15 ושל נשים הרות ומניקות, למעט כאשר רופא השיניים ראה צורך בכך. מבוסס על צרכי המטופל".

To post a reply please login or register
advertisement
advertisement