Dental Tribune Israel

תגובת הר״ש באמצעות עו״ד שלמה יוספזון על כתבה של ד״ר חפץ

By Dental Tribune Israel
February 28, 2016


מרשתי , ההסתדרות לרפואת שיניים בישראל (ע.ר) ( להלן : הר"ש ) העבירה אלי כתבה שפורסמה ע"י דר' דן חפץ בעיתון "דנטל טריביון " אודות הבחירות למוסדות הר"ש , שבה נכתבו דברים , אשר , לכאורה , יש בהם כדי ליצור רושם שלילי בנוגע לניהולן של הבחירות ב-הר"ש , ולכן , מרשתי ביקשתני להתייחס לדברים שנתפרסמו בכתבה ולהעמידם על דיוקם . להלן התייחסותי .עיון בכתבה שנתפרסמה מעלה כי נכתב בה , בין היתר , המשפט הבא : 
"חברות בהר"ש (כ 4000 חברים) אינה מקנה זכות בחירה. 117 נציגים שנבחרו במהלך פגישות 
 חפוזות במחוזות , הם אלה שיבחרו את המועמדים...". ( ציטוט מהכתבה , ההדגשות שלי –ש.י).
 
ובהמשך הכתבה אף נכתב המשפט הבא :
" נכון , למראית עין הכל בהתאם לתקנון , אך אלה בהחלט לא בחירות פתוחות והוגנות . 
 אם התקנון מאפשר בחירות מבוישות כאלה , יש לשנות את התקנון ". (ציטוט מהכתבה , ההדגשות שלי –ש.י )

כידוע , הר"ש הינה עמותה הרשומה כדין בישראל והיא פועלת בהתאם ומכוח הוראותיו של חוק העמותות , תש"ם – 1980 ( לשם קיצור , ייקרא להלן : חוק העמותות ). 
בסעיף 24 (א) לחוק העמותות ( אשר כותרתו : אסיפת נציגים) נקבע שעמותה שמספר חבריה עולה על 200 רשאית לקבוע בתקנונה שאסיפותיה הכלליות יהיו בדרך של כינוס נציגים שנבחרו בידי כלל החברים , כאשר שיטת בחירת הנציגים ודרך בחירתם יהיו לפי הוראות התקנון של אותה עמותה .
כמו כן , בסעיף 24(ב) לחוק העמותות אף נקבע כי דין כינוס נציגים כדין אסיפה כללית .

במלים אחרות , כל עמותה שמספר חבריה עולה על 200 , רשאית לקבוע בתקנון שלה כינוס נציגים
( הנבחרים ע"י כלל החברים בדרך ובשיטה שנקבעו בתקנון שלה ) במקום אסיפה כללית , ודין כינוס נציגים שכזה הוא כדינה של האסיפה הכללית .

כאן המקום להבהיר , כי הרציונל העומד בבסיס סעיף 24 לחוק העמותות הוא , כי קשה , ולעתים אף בלתי אפשרי, לקיים אסיפות כלליות עם כל כך הרבה חברים, ולכן , הסעיף הנ"ל בחוק מתיר קיומן של אסיפות כלליות באמצעות נציגים , אשר נבחרים על פי שיטה ודרך שנקבעות בתקנון של כל עמותה , והחשוב הוא , כי דינה של אסיפת נציגים שכזו הוא כדין אסיפה כללית .

הנה כי כן , בהתאם להוראות הנ"ל של סעיף 24 לחוק העמותות , ובשים לב לעובדה המכרעת כי הר"ש מונה כ- 4,500 חברים , נקבעו בתקנון הר"ש השיטה והדרך לבחירתם של נציגים כנ"ל , אשר נבחרים ע"י כלל חברי הר"ש, כאשר דין כינוסם הוא כדין האסיפה הכללית , כפי שראינו לעיל .

מאחר שהר"ש מחולקת ל- 3 מחוזות ( האחד - ת"א , המרכז והדרום ; השני –חיפה והצפון ; והשלישי –ירושלים) בכל 4 שנים מתקיימות בחירות נפרדות ובמועדים שונים בכל אחד ממחוזות הר"ש לצורך בחירת הנציגים של אותו מחוז (הנקראים "צירים" ) , ובסופן , כל הצירים שנבחרו במחוזות מתכנסים בועידה הארצית של הר"ש ( שהינו הגוף העליון של הר"ש ) שבה נבחרים כל מוסדותיה של הר"ש.

חשוב להדגיש, כי בכל אחד משלושת המחוזות של הר"ש , שבהם מתקיימות אסיפות לצורך בחירת הצירים לועידה הארצית של הר"ש , כאמור , הרי שאסיפות אלו הינן אסיפות כלליות של כל חברי הר"ש באותו מחוז, ובהתאם לכך אף נשלחות הזמנות והודעות לכל חברי אותו מחוז , שבהן מובאת לידיעה זכותו של כל חבר להגיש מועמדותו להיבחר כציר לוועידה מטעם אותו מחוז עד המועד שנקבע לכך לפי התקנון של הר"ש .

הובא לידיעתי , כי בהתאם לאמור לעיל , גם כותב הכתבה הנוכחית בעיתון "דנטל טריביון " דר' דן חפץ הגיש מועמדותו במחוז מרכז להיבחר כציר לוועידה הארצית , אך הוא לא טרח אפילו להתייצב לאסיפה הכללית של מחוזו שנקבעה ליום 19.6.15 . חרף כך , מועמדותו להיבחר לציר בוועידה הועלתה להצבעה באותה אסיפה כללית , אך הוא לא נבחר .

בהתאם למפורט לעיל , צירי הועידה הארצית בכל מחוז של הר"ש נבחרים על פי חישוב יחסי למספר החברים שבאותו מחוז , כפי שהדבר קבוע בתקנון הר"ש , ומתוך אלה שנבחרו לצירי הועידה נבחרים , שוב על פי חישוב יחסי למספר החברים באותו מחוז כקבוע בתקנון הר"ש , הנציגים של כל מחוז למועצה הארצית של הר"ש , שהינו מוסד הפועל בין ועידה ארצית אחת לזולתה , במשך 4 שנים.

עינינו רואות , אפוא , כי הנציגים ( קרי : הצירים ) של כל מחוז ומחוז של הר"ש נבחרים באסיפה הכללית של אותו מחוז , אליה מוזמנים כל חברי אותו מחוז . חשוב להדגיש , כי על כל הבחירות הללו , לרבות על הבחירות למוסדות הר"ש בוועידה הארצית , מפקחת ועדת בחירות ארצית ,כמתחייב ע"פ תקנון הר"ש . 

כפועל יוצא מהאמור לעיל , הועד המרכזי של הר"ש החליט , בישיבתו מיום 15.5.2015 , להורות על כינוס אסיפות כלליות בכל מחוזות הר"ש לבחירת הצירים לועידה הארצית . אסיפות כלליות אלה , אשר מועדיהן תואמו עם הנהלות המחוזות , נתקיימו במועדים שונים ותוך הקפדה על מרווחי זמן סבירים ביניהם : מחוז ת"א , המרכז והדרום – ביום 19.6.15 ; מחוז ירושלים – ביום 28.8.15 ; מחוז חיפה והצפון – ביום 8.1.16 . בתום כל האסיפות הכלליות הללו בכל המחוזות של הר"ש , ניתן היה לקבוע את המועד של 26.2.2016 לקיום הועידה הארצית של הר"ש , שבה ייבחרו מוסדותיה של הר"ש ע"י כל צירי הועידה הארצית , כקבוע בתקנון הר"ש .

מן האמור עולה בבירור , כי המשפט שנכתב בכתבה , לפיו "חברות בהר"ש (כ 4000 חברים) אינה מקנה זכות בחירה " , אין לו כל אחיזה במציאות , עם כל הכבוד לכותב הכתבה , כי הרי כל חברי הר"ש מכל המחוזות קיבלו הודעות והזמנות להתייצב לאסיפות הכלליות שבמחוזותיהם כדי להשתתף בבחירת צירי הועידה הארצית של אותו מחוז , וצירים אלה מייצגים , בעצם , את כל החברים של אותו מחוז . על כן , בניגוד לאמור בכתבה , ועם כל הכבוד , רק חברות בהר"ש מקנה לכל חבר את זכות הבחירה במחוזו .

גם משפט נוסף המופיע בכתבה , לפיו : " 117 נציגים שנבחרו במהלך פגישות חפוזות במחוזות הם אלה שיבחרו את המועמדים..." , אין לו כל שחר , עם כל הכבוד , באשר אותן "פגישות חפוזות במחוזות", כפי שאלו כונו בכתבה ,הינן , בעצם , אסיפות כלליות ,מסודרות ומתוכננות מראש, של כל המחוזות של הר"ש , אליהן מוזמנים ,כאמור, כל חברי אותו מחוז להציג מועמדותם וגם להשתתף בהן , ע"פ הזמנות הנשלחות אליהם מראש ומבעוד מועד , עם פירוט סדר יום שלהן ופירוט הזכות להצגת מועמדות , הכל כפי שנקבע בתקנון הר"ש .

לבסוף , גם המשפט הנוסף המופיע בכתבה , לפיו "אלה בהחלט לא בחירות פתוחות והוגנות" , וכן המלים "בחירות מבוישות" , אינם משקפים את המציאות , עם כל הכבוד , ומוטב היה אילו לא נכתבו , כי הרי הראיה להיפוכם של הדברים שנכתבו נעוצה בעובדה , שהובאה לידיעתי , לפיה כותב הכתבה בעצמו הגיש מועמדות במחוז אליו הוא משתייך ,הן לציר בוועידה הארצית , והן לוועד המרכזי ו/או לועדת הביקורת של הר"ש .


 בכבוד רב ,
 שלמה יוספסון , עו"ד
 היועץ המשפטי של הר"ש
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest Issues
E-paper

DT Israel No. 2, 2019

Open PDF Open E-paper All E-papers

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International