Dental Tribune Israel

מתן טרום טיפול אנדודונטי של איבופרופן אינו מוריד את עצמת הכאב הפוסט אופרטיבי

December 07, 2018

מחקר שנערך לאחרונה וסקר 1132 מאמרים בדק את ההשפעה של איבופרופן בהשוואה לתרופות אחרות, על עצמת הכאב הפוסט אופרטיבי לאחר טיפול אנדודוטי במבוגרים

המחקר בדק בצורה סיסטמטית מנועי חיפוש רבים וכלל גם מאמרים שטרם פורסמו וגם מחקרים שעדיין נמצאו במהלך המחקר. בתחילת המחקר נמצאו 1132 פרסומים שעסקו בנושא. הדרישה העיקרית מן הפרסומים הייתה שהמחקר יהיה קליני, אקראי, וכזה שבדק את העצמה של כאב מטיפול אנדודונטי במבוגרים. המחקרים הוערכו תחילה ובמהלך הערכת המחקרים מבחינת אופיים ועיסוקם בנושא נמצאו רק 7 שמילאו אחר דרישות המחקר.

החוקרים מצאו כי לא נמצא הבדל בין הקבוצות השונות. ההבדל היחיד שנמצא היה כאשר הוציאו מחקר אחד מן הסקירה (כך שבדקו ששה מחקרים), ואז בהשוואה בין אינבו (פלצבו) לאיבפרופן לאחר 24 שעות היה יתרון לאיבופרופן.

מסקנת החוקרים היתה כי על סמך הסקירה הסיסטמטית שבוצעה, מתן טרום טיפול אנדודונטי של איבפרופן אינו מוריד את עצמת הכאב הפוסט אופרטיבי.

החוקרים גם קבעו כי איכות ההוכחה בסקירת המאמרים היתה נמוכה או אף נמוכה מאד

Comments are closed here.

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International